microsatellites

A B C F G M S T U V
451 results found. Showing from 1 to 20.
name chromosome unitsCode GenBank code alleleSizeMin alleleSizeMax pdf
VVS2 11 146565 G64021 120 165 PDF
VVMD5 16 502567 AY124798 215 287 PDF
VVMD7 7 502486 not available 180 270 PDF
VVMD27 5 502597 not available 165 218 PDF
VrZAG62 7 502598 BV722852 181 220 PDF
VrZAG79 5 502576 BV722842 230 270 PDF
VVMD25 11 502515 not available 229 275
VVMD28 3 502465 not available 210 283
VVMD32 4 502471 not available 216 290
VVIP60 1 not available BV140712 291 348
VVIP31 19 not available BV140665 158 210
VVIV37 10 not available BV140704 141 181
VVIQ52 9 not available BV140763 71 89
VVIH54 13 not available BV140684 139 187
VVIN16 18 not available BV140662 141 175
VVIB01 2 not available BV140685 278 318
VVIN73 17 not available BV140625 254 269
scu01vv not available not available not available 124 204
ccmp10 not available not available not available 91 300
ccmp3 not available not available not available 89 119